ข่าวกิจกรรม

ค่ายเรียนรู้อยู่กับพระบรมธาตุที่เมืองนคร พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่: 01 มิถุนายน 2561  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ วัดพระมหาธาติวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เเละพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ฝึกให้นักเรียนได้มีสมาธิอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียน เเละการใช้ชีวิตของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

 

      
      
      
      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2141