โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร
นายกสภามหาวิทยาลัย


ดร.ฐาปนา บุญหล้า
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี


ดร.สมจินต์ จ่างทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ