ประวิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป

       โรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503  มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นจนกระทั่งขยายเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งโรงเรียนมีความเป็นมาดังนี้

         เมื่อกรมการฝึกหัดครูได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชขึ้น .ความคิดเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตก็ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวขึ้นในปีงบประมาณ 2503 บนพื้นที่เชิงเขามหาชัย เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสาธิต  (อาคาร 5)ซึ่งในปัจจุบันเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์)แต่ด้วยเหตุที่อาคารเรียนมีไม่เพียงพอ  จึงจำเป็นต้องใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่เรียนของนักเรียนฝึกหัดครูไปจนกว่าจะมีอาคารเรียนเพียงพอ หลังจากกรมการฝึกหัดครูได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนฝึกหัดครูขึ้นในปีงบประมาณ 2507 อาคารสาธิต (อาคาร 5) ก็ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงเรียนสาธิตทั้งนี้เพราะในช่วงเวลานั้น (ปีการศึกษา 2504-2511)  ไม่มีเด็กมาเข้าเรียนเลย  เพราะชุมชนในละแวกบ้านหน้าเขามหาชัยในสมัยนั้นมีนักเรียนไม่มากพอที่จะเปิดชั้นเรียนได้ทำให้โรงเรียนสาธิตก็ต้องหยุดดำเนินการไประยะหนึ่ง

โรงเรียนสาธิตครั้งแรก  จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีการศึกษา 2515  โดยมีอาจารย์ทวี ท่อแก้วอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชได้ดำริให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองสอนเนื่องจากในช่วงนั้นมีนักศึกษาภาคนอกเวลาที่จะต้องออกฝึกสอนเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถหาโรงเรียนฝึกสอนได้เพียงพอจึงจำเป็นต้องสร้างโรงเรียนสาธิตในวิทยาลัยครูโรงเรียนสาธิตที่จะจัดตั้งในเวลานั้นเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมีชื่อว่า "โรงเรียนครุบำรุง" เปิดสอนชั้นเด็กเล็กหลักสูตรสองปีสร้างอาคารชั้นเดียวเป็นเอกเทศมีจำนวนสองห้องเรียนตั้งอยู่เยื้องกับอาคาร 5 (อันเป็นที่ตั้งอาคาร 11 ในปัจจุบัน)ให้อยู่ในกำกับดูแลของฝ่ายโครงการฝึกหัดครูชนบท  ในระยะแรกมีอาจารย์สุชาดา สมภู่เป็นผู้ดำเนินการโรงเรียนครุบำรุงดำเนินการได้จนถึงปีการศึกษา 2517 ก็ต้องประสบกับปัญหาจำนวนนักศึกษาฝึกสอนน้อยลง โรงเรียนขาดบุคลากรมาปฏิบัติงานอีกทั้งผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนมีไม่มากนัก.โรงเรียนสาธิตแห่งนี้จึงหยุดดำเนินการไปโดยปริยาย

           โรงเรียนสาธิตครั้งที่สองจัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2523  โดยกรมการฝึกหัดครูได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษามากขึ้นวิทยาลัยจึงได้ตั้งภาควิชาการอนุบาลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ โดยอาจารย์ระวีวรรณรังสยาพันธ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรกด้วยแรงสนับสนุนจากคณาจารย์จำนวนมาก  วิทยาลัยจึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นอีกวาระหนึ่งโดยมอบหมายให้ภาควิชาการอนุบาลศึกษาและคณะครุศาสตร์เป็นผู้กำกับดูแลโดยได้เปิดดำเนินการขึ้นในปีการศึกษา 2524 ระยะแรกได้จัดตั้งเป็นโครงการศูนย์ทดลองปฏิบัติการอบรมดูแลเด็กก่อนวัยเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุตรหลานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่คนงานภารโรงของวิทยาลัย และเป็นแหล่งฝึกสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงและปริญญาตรีวิชาเอกการอนุบาลศึกษา โดยใช้ชั้นล่างของอาคาร 6 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
            โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนกระทั่งปีการศึกษา 2528 ปรากฏว่ามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นและมีบุคคลภายนอกสนใจส่งบุตรหลานเข้ามารับบริการมากขึ้นด้วย  ทำให้สถานที่ใช้ในโครงการทดลองปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมคับแคบและสภาพไม่เหมาะกับการเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ถูกต้องตามหลักการ  ผู้บริหารวิทยาลัยครูในสมัยนั้นจึงดำริให้จัดหาสถานที่ใหม่ขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งขึ้นแต่ครั้นจะย้ายไปอาคาร 5 อันเป็นอาคารที่มุ่งสร้างเพื่อเป็นอาคารสาธิตแต่เดิมก็ไม่อาจทำได้เพราะใช้เป็นอาคารเรียนของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปแล้ว

          โรงเรียนสาธิตครั้งที่สาม เริ่มอีกครั้ง เมื่อล่วงถึงปีการศึกษา 2528  ด้วยกระแสผลักดันของนายเดโช สวนานนท์อธิบดีกรมการฝึกหัดครูในขณะนั้น ได้มีนโยบายให้ทุกวิทยาลัยจัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นในวิทยาลัยครูต่างๆ  วิทยาลัยจึงตัดสินใจปรับปรุงโครงการศูนย์ทดลองปฏิบัติการอบรมดูแลเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอยู่เดิมขึ้นมาเป็นโรงเรียนสาธิตระดับอนุบาลศึกษาขึ้นอีกครั้ง ในช่วงต้นปีการศึกษา 2529 โดยดัดแปลงอาคารเรือนนอนวนาวัน (หอ 4) เป็นสถานที่เรียน เรียกว่า "โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช"โดยมี ดร.ไพศาล นิ่มสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

ต่อมา พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนสาธิตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช"ในปี พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระบัญญัติเรียกว่า "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547" โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิม จึงเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่งผลให้โรงเรียนสาธิตจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปีการศึกษา 2549 ด้วยความมุ่งมั่นของอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยศุกระกาญจน์ซึ่งถือว่าพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือการสร้างเสริมและพัฒนานักศึกษาในคณะครุศาสตร์ให้มีความแข็งแกร่งทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษา จึงต่อยอดการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับประถมศึกษาขึ้นในโรงเรียนสาธิต   โดยใช้อาคารเรียน 26(ตึกการศึกษาพิเศษ) โรงเรียนได้พัฒนาให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้หน่วยงานอื่นๆได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนเป็นการสร้างความพร้อมทุกด้านของโรงเรียน ในการร่วมผลิตบัณฑิตครูพันธุ์ใหม่ร่วมกับคณะครุศาสตร์โดยนำแนวคิดการจัดการศึกษาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามทฤษฏี constructionismและเพื่อให้มีการบริหารโครงการที่เป็นอิสระ  จึงมีการแยกส่วนของโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาลและโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมศึกษา และได้แต่งตั้ง นายจำเริญ  คงไกร เป็นผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา       

ในปีงบประมาณ 2552 ทางมหาวิทยาลัยโดย ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ อธิการบดี ได้สนุบสนุนโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ  ได้จัดงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นการถาวร  ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 110 ล้านบาท  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง4 ชั้น  แต่ละชั้นประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ ตามความจำเป็น ซึ่งอาคารหลังนี้ได้ทำพิธีวางศิลากฤษ์เพื่อเป็นศิริมงคล ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 น. โดยเรียนเชิญ คุพารณ อิศรเสนาณ อยุธยา มาเป็นประธานในพิธี  และอาราธนานิมนต์พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญฉวางได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ E 2/2552 สว. 12 กุมภาพันธ์ 2552  ซึ่งอาคารเรียนและปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู(สาขาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย) ขนาดสูง 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง  และสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554

        ในปีการศึกษา  2555  โรงเรียนสาธิตทั้งฝ่ายอนุบาลและฝ่ายประถมศึกษาได้มาใช้อาคารเรียนหลังใหม่  “อาคารวชิรทีปังกรพิพัฒน์”  เพื่อเป็นศิริมงคลโดยได้ขอพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร  ร่วมกันเพื่อเป็นความสะดวกในการบริหาร  โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่  4/2554  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2554  โดยได้ยุบรวมโรงเรียนสาธิตทั้งฝ่ายอนุบาลและฝ่ายประถมศึกษาเข้าด้วยกันและได้สรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ตามข้อบังคับซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนได้มีมติเสนอชื่อ  นายจำเริญ  คงไกร  เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  ซึ่งประธานคณะกรรมการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2555 ตลอดเวลากว่า  50  ปี  ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ก่อตั้งมาได้มีการพัฒนามาโดยตลอดจนกระทั่งเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปัจจุบันและมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มาโดยตลอดตั้งแต่ได้เริ่มก่อตั้งมาและยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า  วิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกทั้งเป็นศูนย์รวมใจที่จะช่วยชุมชนภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น

        ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จึงสมควรร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งสร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย