วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

 ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษา”  (Lab School Prototype)

พันธกิจ

โรงเรียนสาธิตฯมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นดังนี้

1.  พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการผลิตนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรจริยธรรม

2.  พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

3.  พัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4.  พัฒนาศักยภาพในการสืบสานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

1.  โรงเรียนสาธิตฯเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการทางการศึกษา  เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร

2.  โรงเรียนสาธิตฯเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน  และเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

     จัดการศึกษา

3.  นักเรียนมีบุคลิกภาพและค่านิยมอันดีงามและมีความสามารถในการสืบสานภูมิปัญญาไทย

4.  นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและจุดเน้นของโรงเรียน

5.  โรงเรียนสาธิตฯมีการบริหารจัดการที่ดี