อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

เรียนดี  มีวินัย ไหว้สวย พูดไพเราะ 

เอกลักษณ์

เป็นองค์กรเปี่ยมสุข (Happiness Organization)