คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช