วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับประถมศึกษา

                  อาจารย์

                  รายวิชา 

1.คอมพิวเตอร์เบื้อต้น>>> download