ข่าวกิจกรรม

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6

วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563  

📢 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
✍️เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมเพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา
☑️ โดยโรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. พยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจะดำเนินการจัดให้นักเรียนได้เข้าค่ายพักแรมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีอย่างครบถ้วนอีกด้วย
📢 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6
✍️เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมเพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา
☑️ โดยโรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. พยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนจะดำเนินการจัดให้นักเรียนได้เข้าค่ายพักแรมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีอย่างครบถ้วนอีกด้วย
🔔 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
▶️ ประจำปีการศึกษา 2562
🗓️ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
🗾 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววังปลาเเงะ

ภาพข่าว Admin : ครูอทิตา เหลืองอ่อน

 

      
      
      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1717