ฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
...

อธิการบดี

รออัพเดตข้อมูล

...

รองอธิการบดี

รออัพเดตข้อมูล

...

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสินเทา บุญขวัญ

...
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางวัลภา วิเชียรสราง

...
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเอกชัย ทิพย์เสภา